STATUT FUNDACJI „Fala Nowej Kultury”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Fala Nowej Kultury”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marię Pyrek i Natalię Królak, zwanych dalej Fundatorkami – założycielkami Fundacji, w dn. 15.05.2020r., aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszkę Agnieszkę Oleszczuk-Kowalską w kancelarii notarialnej w Gdyni, ul. Świętojańska 44/1, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany w dalszej części statutu „Ministrem”.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

5. Fundacja może przystępować do współpracy z innymi fundacjami w kraju i za granicą.

6. Fundacja może być członkinią sieci i zrzeszeń organizacji polskich i międzynarodowych dla efektywnej realizacji celów statutowych.

§ 4.

1. Fundacja posiada logo i używa pieczęci z nazwą Fala Nowej Kultury.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 1.

Celem Fundacji Fala Nowej Kultury jest stwarzanie możliwości twórczego i intelektualnego rozwoju młodym ludziom, a także dokonywanie realnej zmiany społecznej poprzez pracę kulturalno-edukacyjną oraz szeroko rozumiane działania artystyczne.

Ponadto celami Fundacji są:

A) podejmowanie działalności kulturalnej skierowanej głównie do młodych osób, uwzględniając ich jako równoprawnego twórcę

B) wspieranie oraz rozpowszechnianie twórczości artystycznej – w szczególności młodzieży – we wszystkich jej twórczych postaciach

C) aktywizowanie i pobudzanie świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez wspieranie przedsięwzięć umożliwiających twórczą wymianę myśli

D) wzmacnianie postaw prospołecznych oraz wyrównywanie szans życiowych w szczególności w dostępie do kultury i edukacji kulturalnej

E) realizowanie działań podnoszących poziom dobrostanu grup o ograniczonej sprawczości oraz wykluczonych społecznie, szczególnie młodych osób

F) prace przy tworzeniu, budowa oraz prowadzenie ośrodka pracy twórczej, edukacyjnej i prospołecznej

G) kreowanie i rozpowszechnianie projektów szerzących równość, tolerancję oraz ideę interdyscyplinarności kultury

§ 2.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

A) działalność artystyczną, kulturalną, edukacyjną i społeczną

B) działalność szkoleniową, konsultacyjną i warsztatową

C) działalność charytatywną oraz koordynację działalności wolontariackiej, w tym gromadzenie wokół idei Fundacji grupy wolontariuszy

D) produkcję i realizację projektów artystycznych oraz widowiskowych

E) tworzenie i promowanie współczesnej myśli krytycznej, dramaturgii i eseistyki

F) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej oraz promocję artystów, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających w sferze kultury, edukacji i działań społecznych

G) budowanie partnerskiej sieci współpracy i wymiany pomiędzy środowiskami artystycznymi, edukacyjnymi oraz społecznymi w kraju i za granicą

H) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, naukowców oraz działaczy z kraju i zza granicy

I) organizowanie spotkań edukacyjnych, warsztatów, wykładów, sesji naukowych, konferencji, seminariów, webinariów oraz szkoleń internetowych

J) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej, w tym działalności filmowej, fonograficznej i archiwizacyjnej, a także gromadzenie i udostępnianie bazy danych na wszelkich nośnikach informacji

K) promowanie różnych form edukacji kulturalnej, działań animacyjnych i arteterapeutycznych

L) aktywizację i promocję twórczości konkretnych grup docelowych

M) animowanie nowych środowisk twórczych oraz utrzymywanie współpracy z istniejącymi już środowiskami

N) pozyskiwanie środków budżetowych lokalnych, krajowych, unijnych oraz sponsorów i darczyńców

O) zakup materiałów, instrumentów i narzędzi do prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz fonograficznej, filmowej i wydawniczej

P) inną działalność, jeżeli nie pozostaje ona w sprzeczności z celami Fundacji

§ 3.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 4.

Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną i odpłatną.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 1.

Majątek Fundacji stanowią:

A) jej Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorki w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych

B) nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację w toku jej działania

§ 2.

Dochody Fundacji pochodzić mogą m.in. z:

A) Funduszu Założycielskiego i darowizn Fundatorek

B) darowizn, nawiązek oraz spadków krajowych i zagranicznych

C) grantów, subwencji i dotacji

D) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym także z aktywów, praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

E) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych

F) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, w tym także odsetek określonych w ustępie D.

G) dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, a także odpisów podatkowych

H) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

I) przychodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego

J) innych prawnie dozwolonych

§ 3.

1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, które mogą być sygnowane jego nazwiskiem.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji zgodnie z określoną w statucie reprezentacją Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd zgodnie z określoną w statucie reprezentacją Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 4.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

A) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”

B) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

C) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji

D) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 5.

1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w rozdziale II.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 1.

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 2.

1. Zarząd jest powoływany na pięcioletnią kadencję do stanowienia, kierowania działalnością Fundacji i reprezentowania jej na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.

3. Pierwszy skład Zarządu jest ustalany przez Fundatorki. Kolejni członkowie Zarządu są wyłaniani w drodze uchwały Zarządu. Fundatorki mogą obierać funkcje w Zarządzie.

4. Ze swojego grona członkowie Zarządu wybierają Prezesa oraz Wiceprezesa. Opcjonalnym jest wybranie spośród pozostałych członków Sekretarza lub Skarbnika.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Członkostwo w Zarządzie może ustać w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

7. Pozbawienie członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu w przypadku ilości członków Zarządu przekraczającej dwie osoby. Jeżeli liczba członków Zarządu wynosi dwie osoby, nie jest możliwe pozbawienie członkostwa w Zarządzie któregokolwiek z jego członków.

§ 3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku:

A) posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu

B) dla zachowania ważności decyzji Zarządu wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o posiedzeniu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, przy użyciu poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznej, a jeśli w spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu zachowanie terminu nie jest wymagane

C) jeśli na posiedzeniu Zarządu brakuje któregoś z członków we własnej osobie, może on wziąć udział w posiedzeniu za pośrednictwem Internetu lub połączenia telefonicznego

D) w wypadku nagłych i poważnych problemów zdrowotnych któregoś z członków Zarządu spotkanie zostaje odroczone lub może się odbyć bez uczestnictwa danego członka przy zapewnieniu jego pisemnej zgody

E) Prezeska Zarządu jest zobowiązana zwołać zebranie Zarządu na żądanie Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją lub co najmniej dwóch członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania żądania

F) posiedzenia Zarządu są protokołowane

§ 4.

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Zarząd może podjąć uchwałę bez formalnego posiedzenia poprzez osobiste podpisanie jej treści przez wszystkich członków Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

3. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, do realizacji których Fundacja została ustanowiona, sposobu realizacji tych celów, a także kwestii organów władzy Fundacji oraz spraw majątkowych. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w wyniku jednogłośnie przyjętej uchwały podjętej przy obecności wszystkich członków Zarządu.

4. Połączenia z inną fundacją dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek. Połączenie z inną fundacją może nastąpić dla efektywnego realizowania celów zawartych w Statucie Fundacji, o ile w jego wyniku nie ulega istotnej zmianie cel Fundacji. Połączenie z inną Fundacją może nastąpić w wyniku jednogłośnie przyjętej uchwały podjętej przy obecności wszystkich członków Zarządu.

5. Likwidacji Fundacji dokonują Fundatorki za zgodą Zarządu Fundacji lub Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek w sytuacji, gdy któraś ze stron uznaje taką konieczność. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują obie strony wspólnie w drodze jednogłośnie przyjętej uchwały podjętej przy obecności wszystkich członków Zarządu oraz Fundatorek. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu akceptacji Fundatorek. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§ 5.

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie oraz zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu (w tym zwrot kosztów podróży).

2. Członkowie Zarządu mogą używać osobnych pieczęci, szczególnie jeśli wskazują one ich specjalną funkcję w Zarządzie. Wzory tych pieczęci zostają uchwalone przez Zarząd.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 6.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

A) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych oraz sprawozdań rocznych działalności Fundacji

B) realizowanie działań z zakresu celów statutowych Fundacji opisanych w rozdziale II.

C) określanie struktury organizacyjnej Fundacji, w tym tworzenie stałych i okresowych placówek terenowych

D) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji

E) administrowanie działalnością Fundacji i zarządzanie majątkiem Fundacji

F) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników Fundacji i ustalanie ich wielkości wynagrodzenia, w tym określanie warunków ich pracy

G) uchwalanie tworzenia innych organów wykonawczych Fundacji, w tym uchwalanie ich kompetencji

H) udzielanie pełnomocnictw

I) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów

J) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

K) podejmowanie przy uzyskaniu zgody Fundatorek decyzji o zmianie Statutu, połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji

§ 7.

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa Prezeska Fundacji lub Wiceprezeska Fundacji jednoosobowo. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób, oświadczenia woli składają Prezeska Fundacji lub Wiceprezeska Fundacji jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu łącznie.

2. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji każdemu pozostałemu Członkowi Zarządu lub innej osobie drogą uchwały.

§ 8.

W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a jednym z Członków Zarządu, Fundację reprezentuje inny drugi Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 1.

1. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w rozdziale I, § 2, ust.2. Statutu, coroczne sprawozdania ze swojej działalności z roku minionego.

2. Członkowie władz Fundacji i Fundatorki nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu zgody pisemnej Fundatorek na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

§ 2.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.